Alytaus Likiškėlių progimnazija
1989 m. Įsteigta Alytaus 12-oji vidurinė mokykla. Mokėsi 1066 mokiniai 1–11 klasėse, dirbo 66 mokytojai.
1991 m. Išleista pirmoji abiturientų laida. Mokykla pradėjo dalyvauti „Pilotinių mokyklų“ projekte bei naujų chemijos programų ir vadovėlių 8-11 klasėms eksperimente.
Pradėtas leisti mokyklos laikraštis „Tuzinas“.
1992 m. Pradėtas sustiprintas informatikos mokymas. Įkurta kudirkaičių organizacija ir jos jaunesnioji pakopa „Ąžuoliukai“. Mokyklos iniciatyva tokios organizacijos kuriasi miesto ir rajono mokyklose. Redaguojamas ir leidžiamas respublikinis kudirkaičių laikraštis „Varpo gausmas“.
1993 m. Pradėta mokyti taikomosios ekonomikos pagal „JUNIOR ACHIEVEMENT“ tarptautinę programą.
1994 m. Mokykla pavadinta Likiškėlių vidurine mokykla. Įkurta mokyklos taryba.
1995 m. Įkurta skautų organizacija. Sukurta mokyklos atributika: himnas, emblema, vėliava.
1997 m. Įkurtas mokyklos muziejus.
1998 m. Respublikiniame Šauniausio moksleivio konkurse laimėtos I, III vietos. 3 metus iš eilės laimėtos prizinės vietos respublikinėse chemijos olimpiadose.
1999 m. Mokykloje dviem pamainomis mokosi daugiau kaip 1500 mokinių, dirba 90 mokytojų. Mokyklos bendruomenė pasirinko humanitarinį ir realinį mokymo profilius. Kartu su belgais pradėtas tarptautinis SOCRATES LINGUA E projektas „Šiandien lietuviai ir belgai – rytoj europiečiai“. Respublikinio konkurso „Moksleiviai prieš AIDS“ prizininkės darbas tapo šio renginio plakatu. Mokinė tapo respublikinio jaunųjų filologų konkurso laureate.
2000 m. Tarptautinės chemikų olimpiados Baku (Azerbaidžanas) mieste laimėtas bronzos medalis ir paskatinamoji premija. Pastatytas muzikinis spektaklis „Sniego karalienė“ parodytas ir Baltarusijoje, Pelesos kaimo bendruomenei.
2001 m. Įkurta kompiuterizuota skaitykla, pradėtas antrasis tarptautinis projektas „Literatūros tiltai“ su Blankenbergo miesto Maerlant – atheneum mokykla Belgijoje.
2002 m. Įkurtas jungtinis mokinių klubas „Gamtos namai“; mokykla dalyvavo bandomojo vidaus audito projekte; pradėtas ankstyvasis anglų kalbos mokymas; išrinktas pirmasis mokyklos mokinių prezidentas. Vykdytas projektas „Rašytojai, gyvenantys arba kuriantys Alytaus apskrityje“. Pradėtas vykdyti ir tęsiamas iki dabar projektas „Turiningas vaikų poilsis“. Kasmet organizuojama dieninė poilsio stovykla Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokiniams iš socialiai remiamų šeimų.
2002–2004 m. Vykdomas ekonomikos programos ir standartų diegimo 9–10 klasėse eksperimentas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija; įkurtas etnografinis kampelis; mokykla įsitraukė į tarptautinį Žaliųjų veiklos judėjimą. Mokykla įsitraukia į tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą. Dalyvauta respublikiniame nusikalstamumo prevencijos programos projekte „Pažink save ir tave supantį pasaulį“. Vokalinė studija „Vaivorykštė“ – respublikinio festivalio „Visos svajonės išsipildo“ laureatė.
2005 m. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna Žaliąją vėliavą. Vokalinė studija „Vaivorykštė“ dalyvauja respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mes laisvės vaikai“.
2006 m. Vykdomas respublikinis projektas „Draugiška mokykla – vaisingas bendradarbiavimas“. 3 mokiniai tampa respublikinio „Žaliojo tako“ projekto „Rūšiuokime ir rūpinkimės“ kūrybinės dalies nugalėtojais. Jų meninė instaliacija išspausdinta respublikiniame kalendoriuje. Įrengtas mokyklos metodinis centras. Dalyvauta respublikinėje rusų k. olimpiadoje Šalčininkuose. Mokiniai dalyvavo mokomojo Europos Parlamento nacionalinėje sesijoje. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna II kartą Žaliąją vėliavą.
2007 m. Alytaus apskrityje laimėta II-III vietos teisinių žinių viktorinoje – konkurse „Temidė“. Dalyvauta tarptautinėje mokomo Europos parlamento nacionalinėje sesijoje Bulgarijoje. Mokykla įsitraukė į LIONS QUEST tarptautinę gyvenimo įgūdžių ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“. Vokalinė studija „Vaivorykštė“ – respublikinio festivalio „Visos svajonės išsipildo“ laureatė. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna III kartą Žaliąją vėliavą.
2008 m. Pradedama įgyvendinti pradinių klasių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Antrasis žingsnis“. Alytaus apskrityje laimėta II vieta teisinių žinių viktorinoje – konkurse „Temidė“, laimėta II vieta nacionaliniame konkurse „Nerūkanti klasė“. Mokinė tapo respublikinio TV „Dainų dainelės“ konkurso laureate. Laimėta II vieta tarptautiniame festivalyje Italijoje. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna IV kartą Žaliąją vėliavą.
2009 m. Įkurta mokyklos pasiekimų demonstravimo ekspozicija. Išleista knyga „Čia širdim atvira atėjau“ mokyklos jubiliejui. Mokykla tapo respublikinio projekto „Drąsinkime ateitį“ dalyve. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna V kartą Žaliąją vėliavą.
2010 m. LR Seimo padėka mokyklai už aktyvų mokinių dalyvavimą respublikiniame konkurse „Aš – prieš korupciją“. Mokykla tapo nacionalinio konkurso „Blaivi klasė“ finalo nugalėtoja. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna VI kartą Žaliąją vėliavą. Įsijungta į projektą MTP+ („Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūros aprūpinimo mokymo priemonėmis ir įranga“, „Bendrojo lavinimo modernizavimas“).
2011 m. Pakeistas mokyklos tipas – reorganizuota į Likiškėlių pagrindinę mokyklą. Gautas Švietimo ir mokslo ministro pagyrimo raštas už dalyvavimą konkurse „Azerbaidžanas mano akimis“. Dalyvauta respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Mokyklai įteiktas III tarptautinio mokinių piešimo konkurso „Ugniagesio gelbėtojo veikla vaikų akimis“ sertifikatas ir diplomai. Dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame projekte „Gamtosauginių mokyklų švietimas ir mokymas elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo klausimais“. Laimėta 2011 metų Finansinio raštingumo olimpiadoje III vieta. 2 mokiniai dalyvavo TV konkurse „Tūkstantmečio vaikai“. Laimėta prizinė vieta respublikinio plakato konkurse „Patyčioms – ne“. Mokinys tapo Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos inicijuoto konkurso „Piešk saugų ir draugišką eismą“ laureatu. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna VII kartą Žaliąją vėliavą. Įsijungta į ES projektą „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“. Vykdytas respublikinis projektas „Mokinių savivaldos stiprinimo įgyvendinimas savivaldybėse“.
2012 m. Įgyvendinama LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-7 klasėse (6-ti metai). Kūrybinių partnerysčių projekte (visas pavadinimas: „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“) dalyvauja 7c klasė. Dalyvaujant Mokyklų struktūros tobulinimo programoje pakeista mokyklos valdymo struktūra. Įsteigti pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriai. Už veiklą Lietuvos gamtosauginių mokyklų tarptautiniame projekte mokykla aštuntą kartą apdovanota Žaliąja vėliava. Pradėtas leisti elektroninis laikraštis ir diegiamas elektroninis mokinio pažymėjimas.
2013 m. Gauta Švietimo mainų paramos fondo dotacija daugiašalio „Comenius“ projekto „Judantis mokslas. Vandens analizė ir panaudojimas“ įgyvendinimui, pradėtas projekto įgyvendinimas.
Laimėta nacionalinė atranka ir dalyvauta UPC projekte-programoje „Kūrybinės partnerystės“, „Tyrinėjanti mokykla“ bei „Kūrybinės partnerystės kubu“. Įkurtas mokytojų klubas „Kūrybiškumo kalvė“. ,Ekodrąsos“ akcijos skelbto konkurso „Mobijaus ciklas“ laureatai, mokykla yra tarp ekologiškiausių respublikos mokyklų.
2014 m. Mokosi 422 mokiniai, yra 20 klasių komplektų. Pradėtas įgyvendinti socialinis projektas „VMG mokykla“. Sudarytos sąlygos dziudo užsiėmimams vykdyti. Vykdomas tarptautinis projektas ,,Judantis mokslas. Vanduo, analizė ir naudojimas‘‘. Mokykla dalyvauja LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių programoje ,,Paauglystės kryžkelės‘‘, Aflotoun (Vaikų ir jaunimo raštingumo programa). Projekto ,,Kūrybinėspartnerystės‘‘ programos ,,Tyrinėjanti mokykla kubu‘‘iniciatyva įkuriama speciali erdvė ,,Kūrybos sala‘‘.
Įrengta Smėlio klasė. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su JK Londono darželiu/mokykla ,,Obelėlė‘‘. Vykdoma aktyvi gamtosauginė veikla. Gautas eTwinning programos kokybės ženklas.
Mokykla šventė 25 metų sukaktį.
2015 m. Ugdymo procese naudojamos naujos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės. Veikia ,,Paauglystės kryžkelių‘‘, ,,Jaunųjų muziejinikų‘‘, dziudo, šokių, vokalo, šaulių, sporto, eTwinnigs būreliai, skautų, maironiečių, kudirkaičių organizacijos.
Mokykloje lankėsi tarptautinio Comenius projekto ,,Vanduo, analizė ir naudojimas‘‘ partneriai iš Prancūzijos, Graikijos, Rumunijos, Turkijos, Italijos, Lenkijos, Bulgarijos, Austrijos. Viešėjo projekto ,,Lietuvių kalbai tiesiamas tiltas Londono link‘‘ partneriai iš Anglijos.
Lapkričio mėnesį darbą baigė ilgametis mokyklos direktorius A. Stašiauskas.
Lapkričio 30 dieną atidaryta VMG kulinarinė klasė. Tai ketvirtoji Lietuvoje ir pirmoji Pietų Lietuvoje. Projekto tikslas – įrengti modernią kulinarijos klasę ir propaguoti sveikatos kultūrą Lietuvoje.
2016 m. Pradėta igyvendinti Olweus patyčių prevencijos programa, kurios tikslas išmokyti mokyklos personalą tinkamai reaguoti į patyčias, jas stabdyti, maksimaliai užtikrinti mokinių saugumą.
Vykdomas Socialinės ir darbo ministerijos finansuojamas projektas ,,Mokomės ir mokame gyventi sveikai‘‘, daugiašalis partnerysčių projektas ,,Science en mourement‘‘, tarptautinis projektas Erasmus+ ,,Risk taking in the classroom‘‘, projektas ,,Sveikatiada‘‘ bei tarpmokyklinis projektas ,,Teatras vaiko akimis‘‘.
Vykdydami projektą ,,Lietuvių kalbai tiesiams tiltas Londono link‘‘ mokyklos mokiniai viešėjo Londone ir dalyvavo bendroje stovykloje Nidoje.
Darbą pradėjo naujas mokyklos direktorius D. Vasiliauskas.
2017 m. Atidaromas ,,Lietuvybės centras‘‘, kuriame teikiama pagalba į Alytų sugrįžusių emigrantų vaikams. Mokiniai papildomai mokomi lietuvių kalbos, susipažįsta su Lietuva, jos kultūra ir papročiais, bendrauja tarpusavyje.
Didelis dėmesys skiriamas ugdymo kokybės gerinimui ir modernizavimui, IT srities stiprinimui. Mokomieji kabinetai bei poilsio, kūrybos ir verslumo ugdymo erdvės aprūpinamos moderniomis ugdymui reikalingomis priemonėmis. Ypatingas dėmesys skiriamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Vidinis mokyklos kiemelis pritaikomas ugdymo procesui. Atnaujintos valgyklos patalpos ir įrengimai, 60 procentų mokinių aprūpinta individualiomis spintelėmis.
Įkurtas Aktyvių tėvų klubas, skatinantis dalyvauti tėvus ugdymo proceso organizavime bei vykdyme.
Tęsiamas tarptautinis projektas Erasmus+ ,,Risk taking in the classroom‘‘.
2018 m. Toliau vykdomas ugdymo aplinkos modernizavimas, gerinamas mokyklos estetinis vaizdas, keliama mokytojų kvalifikacija.
Vykdomos patyčių prevencijos ir emocinio ugdymo programos: LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių, SEU ugdymo programa „Paauglystės kryžkelès“ 5-7 klasiu mokiniams ir Olweus patyčių prevencijos programa. Suteiktas Olweus mokyklos vardas 2018-2019, 2019 — 2020 mokslo metams.
Inicijuotos ir igyvendintos 2 naujos techninės pakraipos neformaliojo švietimo programos: „Robotika — ankstyvasis modeliavimas“ ir „Micro: bit programavimas“. Mokykloje teikiamos socialinés ir specialiosios pagalbos paslaugos: plėtojamos „Lietuvybés centro“ veiklos, isteigtas psichologo, pailgintos dienos grupės auklėtojos etatas.
Sudarytos sveikos, psichologiškai ir emociškai saugios ugdymo(si) sąlygos: skatinami sveikos mitybos įgūdžiai („VMG kulinarinė klasė“, projektas „Sveikatiada“ ir kita).
Parengta Novatoriško verslumo ugdymo programa ir Novatoriško verslumo ugdymo programos integravimas į bendrąsias programas.
Pirmą kartą mokyklos istorijoje vyko Aktyvių tėvų klubo inicijuotas renginys ,,Naktis mokykloje‘‘.
Vykdomi projektai:
• Erasmus+ KA2 projektas „Over Water“ („Apie vandenį“) 2018-2020 m.
• Erasmus+ KA2 projektas „European Start-up“(„Europos startuoliai“) 2018-2020 m.
• Erasmus+ KA2 projektas „GRASS“(„Grafinių istorijų rinkinys“) 2018-2020 m.
• Erasmus+ KA1 projektas „Inovatyvios patirties perėmimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose“ 2018-2019 m.
• Erasmus+ KA2 projektas „Risk Taking in the Classroom“(„Išdrįsk rizikuoti pamokoje“) 2016-2018 m.
2019 m.

Mokykloje diegiama Novatoriško verslumo ugdymo samprata ,kuria siekiama ugdymosi kokybės, mokinių pažangos ir geresnių pasiekimų, tobulinamos ir kuriamos modernios  edukacines aplinkos. Į bendruomenės gyvenimą įtraukiama vis daugiau mokinių ir jų tėvų. Plėtojama ,,Lietuvybės centro‘‘ veikla. 100% mokinių aprūpinti individualiomis spintelėmis. Įsigytos  inovatyvios ugdymo priemonės (micro bit kompiuteriukai ir Java Script Blokų redaktorius, (MakerBot Replicator 3D spausdintuvas, Lego Mindstorms EV3 komplektai),  priemonės, gerosios mokytojų  patirties fiksavimui. Mokiniai pasiekė aukštų rezultatų tarptautiniuose,  respublikiniuose, miesto konkursuose, varžybose  bei olimpiadose. Vykdomos patyčių prevencijos ir emocinio ugdymo programos: LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių, SEU ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-7 klasių mokiniams ir Olweus patyčių prevencijos programa. Suteiktas Olweus mokyklos vardas 2018-2019, 2019 – 2020 mokslo metams. Toliau vyko bendradarbiavimas su Londono lituanistiniu darželiu-mokykla “Obelėlė”, lituanistine ir menų mokykla „Kodėlčius” Jungtinėje Karalystėje, kurių metu gegužės ir rugsėjo mėnesiais vyko trumpalaikiai mokinių mainai. Įgyvendinami tarptautiniai Erasmus+ projektai: “Draugai prieš patyčias” (“Buddies Against Bullies”), „Europos startuoliai“ (“European Start-up”), „Apie vandenį“ („Over water“),„Grafinių trumpų istorijų rinkinys: kaip kurti socialinius įgūdžius, pilietiškumo jausmą ir užkirsti kelią kibernetinėms patyčioms“ (trumpinys – GRASS).