Alytaus Likiškėlių progimnazija

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
Pradžia Pabaiga Savaičių skaičius Dienų skaičius
1 - 4 2020-09-01 2021-06-08 35 175
5 - 8 2020-09-01 2021-06-23 37 185

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

1 pusmetis 2020-09-01 – 2021-01-31 visoms klasėms
2 pusmetis 2021-02-01 – 2021-06-08 1 - 4 klasėms
2021-02-01 – 2021-06-23 5 - 8 klasėms

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos :

Atostogos Klasės Prasideda Baigiasi
Rudens 1 – 8 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Šv. Kalėdų) 1 – 8 2020-12-23 2021-01-05
Žiemos 1 – 8 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Šv. Velykų) 1 – 8 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 1 – 4 2021-06-09 2021-08-31
5 – 8 2021-06-24 2021-08-31

Pagal susidariusias iš anksto nenumatytas sąlygas atostogų laikas gali būti keičiamas.

Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių